Zpracování revizních posudků

Vypracování revizních znaleckých posudků pro účely obchodně právních sporů a pro účely trestního řízení dále rozbory znaleckých posudků a jiné.

Ocenění finančních derivátů

Finanční deriváty jsou instrumenty, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty tzv. podkladového aktiva. Jejich podstatou je forma termínového obchodu.

Oceňování pro potřeby fondů

Oceňování majetku pro potřeby fondů se řídí dle zákona o kolektivním investování. Podle tohoto jsou majetek a závazky z investiční činnosti fondu kolektivního investování oceňovány reálnou hodnotou.

Zastupování před správcem daně

Správcem daně je orgán, který je podle právních předpisů věcně příslušný a místně příslušný k výkonu správy daní.

Nejnovější příspěvky na webu


Zaostřeno na poradenství

Fakta a mýty “pravdivosti” výnosového ocenění podniku

Výnosové ocenění fungujícího podniku, stanovující tržní hodnotu jeho jmění, je v praxi rozšířeným fenoménem, jeho základy byly popsány v našem předchozím newsletteru, konkrétně v příspěvku “Stanovení hodnoty podniku v praxi”.
čtěte více...

Zaostřeno na poradenství

Ocenění podniků v rané fázi životního cyklu – „Start-up“

„Start-up“, resp. podnik nacházející se v rané fázi životního cyklu, je fenoménem dnešní turbulentní doby. Byť se jedná o poměrně významný stimulant ekonomického vývoje (řada podniků označovaných za „start-up“ je schopna dynamického vývoje do podoby jednoho z klíčových „hráčů“ na trhu), dle odborných publikací cca 2/3 z těchto podnikatelských entit nepřežije prvních 7 let svého životního cyklu.
čtěte více...

Zaostřeno na poradenství

Stanovení výše ekonomické škody

Mezi nejnáročnější disciplíny v oblasti oceňování patří kauzy (sporné i trestní) spojené s ekonomickým a právním řešením problémů vzniku a náhrady škody včetně zjištění ušlého zisku, případně i posuzování jiných ekonomických jevů, dějů nebo ukazatelů.
čtěte více...

Zaostřeno na poradenství

Úskalí daňové kontroly

Rád bych Vás tímto článkem informoval o základních principech, na kterých je postavena daňová kontrola jakožto jeden z nástrojů, kterým správcem daně disponuje, aby stanovil a následně i vybral daň.
čtěte více...

Naši klienti - referenční projekty


Kreston International je členem Forum of Firms.