Ocenění movitého majetku

Ocenění movitého majetku provádíme buď pro transakční účely s majetkem samotným a nebo jako součást ocenění podniku či jeho části. Ocenění se provádí také pro účely auditu společnosti dle českých účetních standardů či pro potřeby IFRS, např. v případě alokace kupní ceny a dalších.

Pro naše klienty nabízíme zpracování ocenění veškerých typů movitých věcí. Tým našich odborníků má takřka patnáctileté zkušenosti s oceňováním zejména strojů, zařízení a technologických celků, rovněž pak s oceňováním vybavení kanceláří a výpočetní techniky, drobného hmotného majetku, motorových vozidel, zemědělské a manipulační techniky, zařízení domácností a restauračních zařízení, či majetku, který již účetně spadá do oblasti zásob. 

Kdo jsou naši klienti: Našimi klienty jsou fyzické i právnické osoby poptávající ocenění pro účely stanovení obvyklé ceny při převodech mezi spřízněnými osobami (§196a odst. 3), pro účely indikace tržní hodnoty při transakcích mezi nezávislými subjekty, dále pro účely vkladů, ručení a jiné. Ocenění rovněž provádíme v rámci substančního ocenění podniků, je-li to z hlediska použitých metod vyžadováno, či je-li požadováno ocenění reálnou hodnotu (fair value) pro účely mezinárodního účetního výkaznictví IFRS.

Naše služby v oblasti oceňovávání movitých věcí často využívají klienti ze strany advokátních kanceláří a soudů poptávající posudky potřebné po účely soudních řízení v civilních i trestních kauzách. Jsme připraveni poskytnout našim klientům komplexní znalecké a poradenské služby s přesahem do daňové a právní problematiky, např. při posouzení daňových dopadů transakcí s majetkem.

Co klient obdrží:

Výstupem prací znaleckého ústavu při ocenění movitého majetku je podle účelu nebo přání klienta buď znalecký posudek v objednaném počtu výtisků případně dokument odborný odhad hodnoty majetku.