Ocenění pohledávek

Umíme zpracovat znalecké posudky na ocenění pohledávek pro účely § 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který upravuje úplatný převod majetku mezi spřízněnými osobami a § 59 obchodního zákoníku pro účely nepeněžitého vkladu. Na základě poskytnutých údajů stanovíme tržní hodnotu pohledávek pro účely dědického a darovacího řízení, likvidace podniku, interní potřebu objednavatele a jiné.