Oceňování pro potřeby fondů

Ocenění majetku pro potřeby fondů kolektivního investování

Oceňování majetku pro potřeby fondů se řídí dle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Podle tohoto jsou majetek a závazky z investiční činnosti fondu kolektivního investování oceňovány reálnou hodnotou.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování stanovuje prováděcí právní předpis.

Speciální fond nemovitostí může nabývat do svého majetku pouze nemovitosti a) za účelem jejího provozování, a to za podmínky, že tato nemovitost je způsobilá při řádném hospodaření přinášet pravidelný a dlouhodobý výnos a jejíž cenu je možno stanovit výnosovou metodou a b) za účelem jejího dalšího prodeje, a to za podmínky, že tato nemovitost je způsobilá přinést z jejího prodeje zisk a jejíž cenu je možno stanovit porovnávací metodou. Toto ustanovení zákona o kolektivním investování určuje zároveň nároky na použitelné způsoby oceňování. Jde o výnosové nebo porovnávací oceňování.

Jsme připraveni připravit ocenění jakéhokoli majetku fondu v souladu s platnou metodikou, požadavky auditora, správce a depozitáře fondu, resp. v souladu s požadavky ČNB.