Ocenění nehmotného majetku

Zpracujeme znalecké posudky o hodnotě nehmotného majetku pro nejrůznější účely, jakými jsou nepeněžitý vklad do společnosti, transfery mezi spřízněnými osobami, indikativní ocenění pro transakce mezi nezávislými subjekty, nebo v souvislosti s právními přeměnami společností dle českého práva, v rámci insolvenčních řízení, či pro účely zástav.

Provádíme rovněž ocenění k ověření hodnoty vyžadované v souvislosti s mezinárodními standardy účetního výkaznictví IFRS či obdoby US GAAP. Tedy ocenění využívané při alokacích kupní ceny v akvizičních procesech (PPA) či testování na snížení hodnoty (Impairment Test).

Co je předmětem ocenění:

Nehmotný majetek může nabývat rozmanitých podob od průmyslových práv, jako jsou registrované ochranné známky, užitné vzory, vynálezy a patenty, know-how, internetová doménová jména, obchodní firmy a mnoho dalších, či autorských práv v podobě databází, licenčních smluv, softwarových produktů, zákaznických portfolií a vztahů. V případě vybraných podnikových kombinací lze taktéž zachytit a vyčíslit hodnotu goodwillu. Samozřejmostí je taktéž odhad výše licenčních poplatků.

Používané metody ocenění:

Ocenění se provádí za použití standardních metodických postupů, jež jsou akceptovány a běžně přijímány soudy a auditory. Základní metodické přístupy zahrnují metody založené na analýze nákladů, budoucích výnosů z licenčních poplatků či analýze trhu. Výběr metod provádíme dle charakteru oceňovaného nehmotného majetku. V případě komplexnějšího ocenění nehmotného majetku, je pro nás samozřejmostí provést taktéž indikativní ocenění hodnoty celého podniku za účelem provedení celkové rekonciliace výstupů znaleckých metod k ověření jejich správnosti.